หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2020, 12:09:09 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด  จะได้ภาพตามตัวอย่าง

  Link ที่มา https://www.linux-projects.org/uv4l/tutorials/play-retropie-in-browser/

 2 
 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2020, 12:07:39 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  แต่ถ้าอยากได้การควบคุมบังคับ่และเสียงผ่าน Web ด้วย  เราจะเริ่ม Step ต่อไปนี้

  ทำการสร้าง Loopback Module ดังนี้
  - sudo bash -c 'echo "snd-aloop" >> /etc/modules'
  - sudo bash -c 'echo "options snd-aloop index=1" >> /etc/modprobe.d/alsa-base.conf'
  - sudo reboot

  ทำการปรับทิศทางเสียงให้มาออกที่ Loopback
  - sudo wget https://www.linux-projects.org/home/wp-content/uploads/2019/03/asound.conf -O /etc/asound.conf
  - sudo service alsa-restore restart

  ทำการแก้ไข WebRTC Server  เพื่อให้ Service ทำงานผ่าน Web Port 80
  - sudo wget https://www.linux-projects.org/home/wp-content/uploads/2019/03/uv4l-raspidisp.conf -O /etc/uv4l/uv4l-raspidisp.conf
  - sudo reboot

  จากนั้นได้เวลาทดสอบสิ่งที่ทำมาผ่าน Link http://[retropi ip]

 3 
 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2020, 11:59:27 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  พักเบรคขั้นเวลากับ Pi ก่อนไปเล่น AI ต่อ  มาทำ Cast เล่น  เริ่มจากลง RetroPi ให้เรียบร้อยจากนั้นเปิด SSH Service ให้ทำงาน  เราจะใช้ cmd ผ่าน ssh เพื่อทำการติดตั้ง WebRTC Server บน RetroPi
  เริ่มด้วยการเตรียมติดตั้งแหล่งที่มาของ WebRTC
  - curl http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/lpkey.asc | sudo apt-key add -

  - edit file /etc/apt/sources.list ผ่าน sudo nano
  - deb http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/raspbian/stretch stretch main

  ต่อจากนั้นใช้คำสั่ง update ปรกติบน pi  และตามด้วยติดตั้ง WebRTC Server
  - sudo apt-get update
  - sudo apt-get install uv4l  uv4l-server uv4l-webrtc uv4l-raspidisp uv4l-raspidisp-extras uv4l-demos

  Enable WebRTC Service นี้
  - uv4l --auto-video_nr --driver raspidisp --server-option '--enable-webrtc=yes'

  เมื่อจบขั้นตอนนี้จะสามารถใช้งาน WebRTC ผ่าน Link นี้ open browser to http://[retropi ip]:9080/stream/webrtc/

 4 
 เมื่อ: เมษายน 26, 2020, 10:06:01 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  เริ่ม compile mxnet เจอปัญหาสารพัดเลยค้นหาวิธีการเปลี่ยน gcc compiler ให้เหมาะสามกับ application ที่ต้องการบน ubuntu  เริ่มต้นด้วยการติดตั้งดังนี้

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test

  จากนั้นติดตั้ง gcc version ต่างๆที่ต้องการใช้งาน เช่น

sudo apt install gcc-6 g++-6 gcc-7 g++-7 gcc-8 g++-8 gcc-9 g++-9

  จากนั้นติดตั้ง menu สำหรับเเลือกใช้งาน gcc, g++ version ต่างๆผ่านคำสั่ง

sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-9 90 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-9 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-9
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-8 80 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-8 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-8
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 70 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-7
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-6 60 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-6 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-6

  ส่วนจะเลือกใช้งาน gcc version ไหนใช้คำสั่ง

sudo update-alternatives --config gcc
 5 
 เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 07:56:41 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  หลังจาก reboot เสร็จ  ได้เวลาใช้คำสั่ง

  sudo resize2fs /dev/sda1

  เป็นอันเสร็จสิ้นการขยาย system partition

 6 
 เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 07:49:08 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  จากนั้นเริ่มกระบวนการ resize  ใช้คำสั่ง

  sudo cfdisk
  resize > 50GB > write > quit

  จากนั้น reboot

 7 
 เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 07:43:47 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  จัดการขยาย disk size ใหม่จาก 40GB -> 50GB

 8 
 เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 07:35:58 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  กำลังเมวมันส์ compile opencv ให้รองรับ CUDA งานเริ่มเข้าเมื่อ VM ที่ใช้งานมีขนาดน้อยเกินไป  โดยในที่นี่จะขยาย virtual disk จาก 40GB -> 50GB  โดยใช้คำสั่ง cfdisk

 9 
 เมื่อ: เมษายน 23, 2020, 02:37:53 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  นั่งงงอยู่นานแปลกประหลาดทำไม deploy ovf file ที่ export จาก vCenter5.5 เข้าสู่ vCenter 6.7 ไม่ได้ ติด error  สาเหตุจาก Virtual IDE Controller ไม่รองรับใน VM บน 6.7  แก้ไขโดยการลบมันออกไป
  เริ่มจากเปิด ovf file ขึ้นมาแล้วค้นหาบรรทัด ตามตัวอย่างนี้

      <Item ovf:required="false">
        <rasd:AddressOnParent>0</rasd:AddressOnParent>
        <rasd:AutomaticAllocation>false</rasd:AutomaticAllocation>
        <rasd:ElementName>CD/DVD drive 1</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>8</rasd:InstanceID>
        <rasd:Parent>4</rasd:Parent>
        <rasd:ResourceSubType>vmware.cdrom.iso</rasd:ResourceSubType>
        <rasd:ResourceType>15</rasd:ResourceType>
      </Item>

  แล้วจัดการลบกลุ่มบรรทัดดังกล่าวออกให้หมด  แล้วเริ่ม import ovf เข้าไปใหม่  Link ผู้ที่เจอปัญหาแบบเดียวกัน https://osric.com/chris/accidental-developer/2018/08/vcenter-6-x-unable-to-deploy-template/

 10 
 เมื่อ: เมษายน 08, 2020, 04:37:28 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  ปรับแก้ไข config เดิมก่อน compile ดังนี้ 
  - เข้าไปที่ build folder แล้วลบ file CMakeCache.txt ปัจจุบันทิ้
  - สร้าง Config file ขึ้นมาใหม่ก่อน rune compile ดังนี้
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
-D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/opencv-4.2.0 \
-D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/opencv_all/opencv_contrib-4.2.0/modules \
-D ENABLE_NEON=ON \
-D ENABLE_VFPV3=ON \
-D WITH_OPENMP=ON \
-D WITH_VULKAN=ON \
-D WITH_OPENCL_SVM=ON \
-D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON \
-D BUILD_TESTS=OFF \
-D BUILD_DOCS=OFF \
-D BUILD_OPENCV_PYTHON2=ON \
-D BUILD_OPENCV_PYTHON3=ON \
-D BUILD_EXAMPLES=OFF ..

หน้า: [1] 2 3 ... 10